Kandidates «Maintenance Manager van het Jaar» 2017 - artikel

Maintenance 6/06/2017 9:20:52

De 20ste editie van de award ‘Maintenance Manager van het Jaar’ door BEMAS heeft een hoek af. Dit jaar komen immers alleen vrouwen in aanmerking om deel te nemen en te winnen.

Download het artikel in


ENGINEERINGNET.BE - Maintenance Magazine brengt de kandidates in beeld. Onder hen zelfs een ‘damesteam’ van maintenance én asset manager die optreden als één.

Danielle Lammens, Exmar Ship Management N.V.

Wie ben je en hoe zou je je huidige opdracht omschrijven?
“Ik ben Master in de Industriële Wetenschappen Chemie-Automatisatie en startte als procesingenieur bij het EPC-bedrijf John Brown, later Aker Kvaerner. Ik was er uiteindelijk project manager voor haalbaarheidsstudies en detail engineering. Vandaar naar Shell Nederland Chemie. Als engineering manager begeleidde ik de bouw van de Derde EO Reactor en was er vervolgens maintenance manager. In augustus 2014 een nieuwe uitdaging bij Exmar NV als LNGi project manager. Sinds november 2015 ben ik maintenance excellence manager bij Exmar Ship Management NV, verantwoordelijk voor de hele vloot en de nieuwbouwprojecten.”

Wat is de kern van je visie op maintenance en asset management?
“Onderhoud en asset management zijn strategisch. Een optimaal beheer komt ten goede aan de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid op en rond de schepen/productie eenheden. Dat vergt een kentering in de breakdown tendens. Ten eerste door meer aandacht voor Root Cause Analyse. Ten tweede door de huidige onderhoudsplannen te herzien en preventieve onderhoudstaken te vervangen door predictieve.

Nieuwbouwprojecten vergen veel aandacht voor onderhoudbaarheid en redundancy van operationeel kritische systemen en/of equipment. Met o.a. RCM, FMECA en RBI zoeken we een optimum door zowel preventieve als predictieve onderhoudstaken, spare parts management en SLA’s te implementeren. De onderhoudsprestaties opvolgen via KPI’s en benchmarken om inzicht te krijgen in verbeteringspunten.”

Welke uitdagingen moet u oplossen?
“Mijn allergrootste uitdaging is iedereen te overtuigen van het belang van een onderhoudsstrategie en hen motiveren om mee te werken aan het maintenance verbeteringsproject. Voor de vloot is de uitdaging de correctieve trendzetting te keren naar een meer preventief gericht onderhoud. Voor nieuwbouwprojecten: allen overtuigen dat investeren in duurzame en betrouwbare productie-eenheden loont.”

Welke specifieke oplossingen brengt u aan?
“De grootste verwezenlijking tot heden is het bewustmaken van het bedrijfsmanagement van het belang van onderhoud en asset management voor de duurzaamheid en competitiviteit van Exmar. Dat leidde tot het creëren van de functie maintenance manager.”
De vervolgactie was het ontwikkelen van een Algemeen Onderhoudsbeleid en -strategie voor de hele vloot, per business unit en voor elk nieuwbouwproject, gebaseerd op de commercieel gewenste beschikbaarheid en capaciteit.

Concrete verwezenlijkingen: het herzien van het huidige onderhoudsplan voor de meest kritische systemen van onze drijvende hotelaccommodaties gebruikmakend van FMEA waarbij tegelijk het spare parts volume is bepaald. Ook de realisatie van de overdracht van proces conditiegegevens vanuit het automatisatiesysteem aan boord naar de wal. Dat maakt verdere systeemanalyse mogelijk.” <<

Samira Ben Ali, Lanolines Stella

Wie ben je en hoe zou je je huidige opdracht omschrijven?
“Sinds 2006 ben ik in dienst bij LANOLINES STELLA in Moeskroen en sinds 2010 ben ik er verantwoordelijk voor maintenance. Ik beheer er de gehele maintenance dienst. Ik heb eveneens competenties in de andere diensten. Ik neem dan ook deel aan projecten en het oplossen van problemen en heb daarom een tweede titel, namelijk die van ‘technisch assistente’.”

Wat is de kern van je visie op maintenance en asset management?
“Maintenance was voor mij steeds een multidisciplinair technisch domein dat voortdurend in ontwikkeling is, dat innovatie aanbrengt en dus toekomst, dat kennis en theorie uit meerdere deelgebieden integreert: waarschijnlijkheidsleer, instrumentatie, operationeel beheer, installaties (asset management), veiligheid, enz...

Maintenance is van strategisch belang en borgt de productiviteit hoewel het tegelijk ook steeds als uitgavenpost wordt aanzien. Denkwijzen veranderen, rekening houdend met de economische wereldcontext en met de integratie van ‘asset management’ dat de efficiëntie, de betrouwbaarheid en de duurzaamheid verankert.”

Welke uitdagingen moet je oplossen?
“Toen ik in 2009 van start ging bij de maintenance dienst was het onderhoudsbeheer nog niet volledig uitgebouwd. Ik reorganiseerde de dienst helemaal en integreerde computerondersteund maintenance beheer. Qua uitgavenbeheer is er nog werk aan de winkel. Dat maakt deel uit van mijn uitdagingen.”

Welke specifieke oplossingen breng je aan?
“Georganiseerd blijven en permanent verbeteren met methodes en hulpmiddelen die geschikt zijn voor een KMO en maintenanceteam zoals het onze. Een efficiënt maintenancebeheer is cruciaal want het vormt de hoeksteen om te presteren. Op korte termijn het aandeel van predictief onderhoud blijven verhogen, een betere kostenbewaking uitbouwen door het plaatsen van aangepaste indicatoren en assets. Blijven werken als leader in de ploeg eerder dan als manager. Steeds opnieuw weten waar naartoe om de doelstellingen te realiseren, de vinger aan de pols houden, mensen responsabiliseren in specifieke taken en verandering blijven aansturen om hen beter voor te bereiden op ‘smart maintenance’.” <<


Stéphanie Hammer, Elia

Wie ben je en hoe zou je je huidige opdracht omschrijven?
« Ik ben burgerlijk ingenieur en begon mijn loopbaan bij Siemens waar ik tien jaar industriële automatiseringsprojecten leidde. Vervolgens werd ik, na het verschrikkelijke treinongeval in Buizingen, verantwoordelijk voor het TBL1+ project bij Infrabel. Tegen 2011 lanceerde ik mij in asset management met focus op maintenance en databeheer. Eind 2014 trok ik naar Elia om er asset management en risicobeheer methodes te ontwikkelen als manager Assets Program and Metrics. »

Wat is de kern van je visie op maintenance en asset management?
“Sinds anderhalf jaar werken we bij Elia aan een volledige herziening van de strategie van al onze asset families. We passen een systematische methode toe die bouwt op het verzamelen van gegevens, het evalueren van de huidige problemen, FMECA (Failure mode, effects and criticality analysis) analyses en het opzetten van business cases. We doen dit in nauwe samenwerking tussen de technische experten en de onderhoudstechnici. Deze ‘wave’ duurt ongeveer zes maanden waarna we de tienjarenstrategie bepalen voor betrokken asset families op grond van de scenario’s die de grootste toegevoegde waarde in kwaliteit en efficiëntie aanbrengen, zonder ooit de veiligheid in het gedrang te brengen.”

Welke uitdagingen moet je oplossen?
« Het transmissienetwerk is volop in beweging door de decentrale productie en de integratie van hernieuwbare energieën. Het aantal nieuwe assets en nieuwe technologieën zal sterk groeien en langere tijd beheer vergen. Het is een ware uitdaging hun beschikbaarheid te managen en de noodzaak om hen stil te leggen te minimaliseren. Ook de werklast op het terrein dient in de hand gehouden te worden.”

Welke specifieke oplossingen breng je aan?
« De ‘waves’ die we tot nu toe realiseerden betroffen de transformatoren, de luchtgekoelde schakelposten, de kabels, de batterijen en de dieselgroepen. We zijn volop aan de slag met de beschermingssystemen en de posten bij SF6. Dat levert alvast uitstekende resultaten op: er zijn minder stroomonderbrekingen dankzij een nieuw maintenance beleid, het vervangen van afgeleefde assets en het herzien van processen (schilderen). Met een nieuw retrofit-beleid verlengen we het leven van transformatoren, realiseren we CAPEX-winsten en vlakken we toekomstige pieken in nodige vervangingen af. Tot slot werd ons maintenancebeleid gescreend om enkel die activiteiten te behouden die echt het risico op falen verminderen en de ploegen van een substantiële werklast bevrijden. » <<


Ann Van Look en Maxine Frimpong, BASF
Wie ben je en hoe zou je je huidige opdracht omschrijven?
A.V.L.: “Ik ben 48 jaar, gehuwd en heb twee studerende kinderen. Als industrieel ingenieur bouwkunde begon ik als werfleider. In 1992 startte mijn carrière bij BASF in Antwerpen met maintenance als rode draad. Sinds 2014 werk ik als maintenance manager van de zuurbedrijven en het ammoniakbedrijf. Met een groep van vijftien sta ik in voor hun dagelijks onderhoud en verschillende shutdowns.”

M.F.: “Ik ben 28 jaar en bio-ingenieur chemie en procestechnologie. Ik begon in 2011 bij BASF Antwerpen als asset manager in de Isobuteen, Polyisobuteen en Formaldehyde installatie cluster. In 2013 startte ik het asset management op de nieuwbouw Butadieen installatie. Sinds 2014 focus ik meer op het mechanische aspect van deze vierdelige bedrijvencluster en bepaal er de onderhoudsstrategie. Ik initieer mee de nodige veranderingen om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties te garanderen en te verbeteren.”

Wat is de kern van je visie op maintenance en asset management?
A.V.L.: “Een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van onze installaties garanderen, zonder veiligheid, milieu en de medewerkers uit het oog te verliezen. Dat betekent ook nieuwe technologie gebruiken. Onderhoud is vooral een technisch gedreven omgeving. Naast de technische factoren is voor mij ook de menselijke factor belangrijk voor een ‘first class’ onderhoudsstrategie. Hiermee bedoel ik een doorgedreven uitwisseling van ervaring en kennis met andere collega’s in gelijkaardige omgevingen. Gemeenschappelijke problemen in groep aanpakken. Bij een moeilijk probleem kan ik terugvallen op collega’s met gelijkaardige ervaringen. Zo kan ik efficiënter handelen en mijn opdrachten professioneler uitvoeren.”

M.F.: “Als asset manager definieer ik omvang en inhoud van het onderhoud. Maintenance zorgt ervoor dat dit correct en efficiënt wordt uitgevoerd. Samen vormen we een goed gesmeerde machine. We werkten een asset framework uit dat voor elke asset manager een roadmap vormt. De juiste tools en middelen worden aangereikt om de beschikbaarheid te garanderen. Pijnpunten brengen we in kaart o.a. met ‘bad actor’ analyses en kritikaliteitsstudies. Voor onze ‘equipments’ werken we strategische plannen uit zodat onze maintenancefocus naar proactief en preventief onderhoud kan verschuiven. Data- en revisiebeheer zijn van belang maar ook de menselijke interactie. De nauwe samenwerking van onze asset en maintenance community zet allen op één lijn.”

Welke uitdagingen moet je oplossen?
A.V.L.: “Zonder twijfel vormen de technologische ontwikkelingen en de snelheid waarmee ze plaatsvinden vandaag de grootste uitdaging. Niet alleen wint predictief onderhoud aan belang maar ik merk ook dat onderhoud veel meer een zaak wordt van het verbinden van installaties en van onderhoudsprocessen doorheen de hele keten.”

M.F.: “We moeten zien dat we ‘on top of things’ zijn en blijven. Kennisborging is essentieel. Een grote uitdaging is de leeftijd van sommige installaties. Via ons ‘CUI site project’ screenen we onze installaties en leggen we de corrosie onder de isolatie aan banden. Via de Risk Based Inspectie methodiek stellen we ook alle apparaten en leidingwerk in onze installaties zeker.”

Welke specifieke oplossingen breng je aan?
A.V.L.: “Opleiding en samenwerking. Voor mij zal het zaak zijn om hier voldoende flexibel op in te spelen en meer nog om ook alle medewerkers/collega’s hierop voor te bereiden. Medewerkers moeten leren omgaan met nieuwe technologie. Ik ook. Het gaat om ‘change’. Het zal mijn rol zijn om medewerkers daarin te begeleiden, te ondersteunen en vooral zelf een voorbeeld te zijn.”

M.F.: “We moeten onze kennis borgen en op een snelle en flexibele manier beschikbaar stellen. Digitalisering is een deel van de oplossing. Maar ook meer inzetten op een doorgedreven databeheer en datagebruik, integreren en linken van onze bestaande systemen tot één coherent geheel om trends en verbanden te ontdekken, het documenteren en snel ter beschikking kunnen stellen van de info, vooral aan de collega’s binnen engineering, maintenance en operations.” (LDS)

Registreer voor e-Krant
Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Verwant

HTC opent station voor tank cleaning in Antwerpse haven

Jaguar Land Rover kiest Educam als opleidingscentrum

Waterzuivering: design for maintainability en reliability - artikel

Het treinonderhoud van de toekomst - artikel

Maxine Frimpong en Ann Van Look zijn Maintenance Managers van het Jaar

VATIS en AMW Industry bundelen krachten

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Actief op zoek naar een nieuwe functie als werknemer of een opdracht als zelfstandige? Meld je aan bij Engineeringnet Techpost
Meest gelezen nieuws

Logistieke oplossingen gezocht voor hoge kosten leeggoed

LRM investeert 250.000 euro in fietsleasing-bedrijf

Vorig jaar 25% meer warmtepompen geïnstalleerd

40% meer ruimte voor groene energie dankzij slimme netten

Ecochem investeert 10 miljoen in uitbreiding Willebroekse fabriek (+video)

Nieuw innovatief bedrijfsnetwerk Offshore Energie opgericht

Agenda

Energy Efficiency in Industry

Building 904, Technologiepark, Zwijnaarde

van 9/05/2017 tot 12/12/2017

Agoria Academy: ISOBUS

Hogeschool Vives - Kortrijk

zondag 6 augustus 2017

Opleiding trillingsanalyse CAT.II
volgens ISO 18436-2

Crowne Plaza Antwerpen

van 18/09/2017 tot 22/09/2017

Opleiding trillingsanalyse CAT.I
volgens ISO 18436-2

Crowne Plaza Antwerpen

van 13/11/2017 tot 16/11/2017

Cursus uitlijnen - niveau 1 asuitlijnen

Crowne Plaza Antwerpen

dinsdag 21 november 2017

Opleiding laseroptisch uitlijnen voor gevorderden

Crowne Plaza Antwerpen

van 22/11/2017 tot 23/11/2017

Keuze van de redactie

(22/6) Solar Team heeft nieuwe zonnewagen voorgesteld

(19/6) Drone levert postpakketjes af en redt mensenlevens

(14/6) Bombardier grijpt definitief naast mega-bestelling van De Lijn

(12/6) Tesla opent eerste Belgische superchargerlocatie op zonne-energie

(7/6) EHLA alternatief voor hardverchromen (+video)

(6/6) 3D printen in bouw mogelijk met EFRO-steun

>> Meer blikvangers
Bedrijfspagina's

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Jaguar Land Rover kiest Educam als opleidingscentrum

Educam en Jaguar Land Rover Benelux slaan de handen in elkaar voor een nieuwe carrosserieopleiding waarin veiligheid primeert op esthetiek.

Nieuwe diagnostische test voor ALS

Onderzoekers van VIB, KU Leuven, UZ Leuven en de universiteit van Jena hebben aangetoond dat een meting van neurofilamenten de diagnose van ALS op een betrouwbare manier kan bevestigen.

Laserlassen en 3D-printing in de ruimtevaart

Laserlassen en 3D-printen levert nu al Ariane 6 raket nozzles met 90% minder componenten. Ze zijn ook 40% goedkoper en 30% sneller gebouwd.

Belgische export in geneesmiddelen en vaccins floreert

Uit de Farmacijfers 2016, van pharma.be, blijkt dat er vorig jaar voor 40,7 miljard euro aan geneesmiddelen en vaccins vanuit België geëxporteerd zijn.

Isolatieraad eert Roger De Block

Tijdens zijn jaarlijkse 'Isolatielunch,' die dit jaar in Namen plaatsvond, heeft de Isolatieraad Roger De Block in de bloemetjes gezet.

Waterzuivering: design for maintainability en reliability - artikel

Wanneer engineering en maintenance de handen in elkaar slaan, valt winst te rapen. Een engineering fase die al rekening houdt met later onderhoud is de droom van menig onderhoudsingenieur.

Umicore neemt katalysatoractiviteit over van Haldor Topsoe

Umicore kondigt aan dat het een overeenkomst heeft bereikt om Haldor Topsoe's katalysatoractiviteit voor zware diesel- en stationaire toepassingen over te nemen voor ca. 120 miljoen euro.

SCK•CEN gaat samenwerken met Korea Atomic Energy Research Institute

Vorige week, tijdens een economische missie in de Republiek Korea, tekende het SCK•CEN een samenwerkings­overeenkomst met zijn Koreaanse tegenhanger KAERI, Korea Atomic Energy Research Institute.

Drone levert postpakketjes af en redt mensenlevens

Ingenieur Bart Theys, KU Leuven, ontwikkelde met CargoCopter een nieuw type drone, die postpakketjes kan afleveren, een brand kan blussen of mensenlevens kan redden.

Europa investeert 2 miljoen euro in provincie Antwerpen

De EU investeert via het fonds Interreg Noordzeeregio 2 miljoen euro in projecten waarmee ingezet wordt op (eco) innovatie, duurzaam milieu- en natuurbeheer en duurzame mobiliteit.

Een gesprek met een werknemer opnemen ? - column

Heb je een probleem met een werknemer uit te klaren, dan kan het wel eens gebeuren dat hij jullie gesprek opneemt met zijn smartphone. Maar… is dit wel toegelaten?

VIB spin-off ontwikkelt nieuwe generatie biologische bestrijdingsmiddelen

Aphea.Bio zal zal op basis van in de natuur voorkomende micro-organismen duurzame oplossingen ontwikkelen om de opbrengst van gewassen te verhogen en ze beter te beschermen.

BASF bestelt 482 tankcontainers bij Van Hool

Van Hool is gestart met de productie van 482 tankcontainers, die door BASF in het Duitse Ludwigshafen zullen ingezet worden voor het transport van diverse chemische producten.

9 nieuwe windturbines in het Waalse gewest

Deze windturbines uit het Greensky-project, gelegen langs de E40 rondom de gemeentes Lincent, Orp-Jauche, Hélécine en Hannut, zullen stroom leveren aan het lokale treinverkeer

Hoogwaardig multitouch-panel
voor Ex-zone 2

Met de nieuwe control panel-serie CPX biedt Beckhoff een systeemgeïntegreerde oplossing voor bescherming tegen explosies tot in Zone 2/22. De hoogwaardige aluminium behuizing garandeert de betrouwbaarheid en lange levensduur onder omstandigheden met explosiegevaar. >>

Nieuwe stappenmotor AZ-serie
Oriental Motor

Kenmerkend voor de energiezuinige stappenmotormotor is o.a. het feit dat er géén referentiecyclus nodig is nadat de motor is gestoord door bijv. een signaalfout. De eenvoudig in te stellen motoren zijn te voorzien van een tandwielkast met een elektromagnetische rem. >>